Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
3-July-2551ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกบริโภคน้ำอัดลมของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูจันทิพา เลาหะพงษ์
13-February-2551ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมพัฒนา ทะนุชิต
3-July-2551กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีณัฐกานต์ ภัทร์ประทานพร
14-January-2552ส่วนประสมทางการตลาด(4P's)ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราสาวารส ยิ้มเจริญ
16-January-2552การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า บริเวณซอยวัดหนองสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิชุลีพร บุญปลูก
29-January-2552ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีพีรภาว์ พุแค
21-January-2552ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจิราภรณ์ เพียรทอง
10-June-2553ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบAIS ของประชาชนในจังหวัดระยองจารุวรรณ เรืองอร่าม
10-June-2553ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการบุหรัน ศรีสวัสดิ์
8-March-2562ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจนในเขตเมืองพัทยาชรินรัตน์ แสงสว่าง