Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
14-January-2552ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานประกันสังคม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการบุษราภรณ์ ฉายชูผล
15-January-2552ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศิริชัย มาประเสริฐ
29-January-2552ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท อีมิสชัน คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัดภวารี มิตราภินันท์
19-August-2552ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา:บริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีวิราวรรณ เกษสว่าง
23-April-2552ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ร้าน “HAIR BUILT”ศุภกิตติ์ ศีลอุดม
23-April-2552ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อการบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดสมุทรปราการอุษา คำผล
9-June-2553ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการเคลมประกันภัย เนื่องจากอุบัติเหตุในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเกศรา จันทร์สว่าง
9-June-2553การศึกษาความพึงพอใจของครู และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ กรณีศึกษา โรงเรียนสุอารีวิทยาทิฆัมพร วงษ์ขวัญเมือง
9-June-2553ความพึงพอใจการเลือกใช้บริการขนส่ง บริษัท ทวีคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จำกัดขวัญใจ ภู่พวง
9-June-2553ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้า ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีฉวีวรรณ กวักหิรัญ