Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
6-February-2552ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า : กรณ๊ศึกษาของผู้บริโภคสินค้าซันซิล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีถวิกา ศิริสวัสดิลก
5-February-2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์
30-January-2552พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีชนสรณ์ โตกราน
17-June-2551สำรวจทัศนคติของประชาชนจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการบริหารขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีณัฐพงษ์ วงศ์สถิตย์
21-January-2552ปัจจัยด้านการออกแบบร้านค้าส่งผลต่อการรับรู้คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษาร้านค้าปลีกวัตสัน(Watsons)ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีคฑาวุธ เนตินิยม
16-January-2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการห้างเทสโก้โลตัส ชลบุรีภัทรวริน ประไกรวัน
16-January-2552การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีชลกร รัตนวิมล
29-January-2552ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีพีรภาว์ พุแค
24-April-2552การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของลูกจ้าง ในเขตตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพนารัตน์ พรเศรษฐ์เมธากุล
23-April-2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีบุญเลิศ บุญอยู่คง