Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 132 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
13-February-2551ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า: ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสมชัย ศิริสมบัติ
13-February-2551การประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพกฎหมายนิยุทธ์ เนติฤทธิ์
13-February-2551ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองกลไกทางเทคโนโลยีอนุชา เอี่ยมมี
12-February-2551ปัญหากฎหมายในการกำกับดูแลด้านการเงินการคลังของเทศบาลจตุพร บุญชอบ
12-February-2551ศึกษาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในเขตนิคมจังหวัดชลบุรีสุพิชญาย์ อดิศัยรัตกุล
12-February-2551มาตรการทางกฎหมายในการบังคับชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติวลัญช์ศักดิ์ สุภารัตมโชติ
12-February-2551ปัญหาการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์ในประเทศไทยนิรุธ ตันวิมล
13-February-2551บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีแบบกลุ่มกำพล มั่นใจอารยะ
13-February-2551ข้อยกเว้นและการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลกฤษณา โสภณชีวิน
13-February-2551ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ: ศึกษากรณีการประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นคนต่างด้าวศักดิ์ชาย สว่างสาลี