Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 507 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
13-July-2555มาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนวัทศนันท์ ช่างไม้
9-March-2555ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินคดีแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภคจุฑามาศ วัฒนะศิริขจร
13-July-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535ยศพัทธ์ เวชมุข
15-March-2555ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในการรักษาโรคร้ายแรงของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์:ศึกษากรณีการุณยฆาตผดุงพล อรรถกิจไพบูลย์
15-March-2555ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ศึกษากรณี การขอตรวจใบอนุญาตขับขี่เอกรัตน์ โลหะ
15-March-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฏหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551อารญา เพียรวัฒนะกุลชัย
14-June-2555มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำสลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
14-June-2555ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546วรรณฉัตร พวยพุ้ง
21-June-2555ระบบจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวีระพล พรรคพิบูลย์; คนึง จันทยา
25-July-2555ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537ภิรายุ พิทักษ์นิระพันธ์