Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 467 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
13-September-2555มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุมาพร พงศ์โสภิตานันท์
11-October-2555ปัญหาทางกฎหมายผังเมืองในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนธนกร ดรรชนีมาศ
11-October-2555ปัญหากฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยบุศรา เมตตา
11-October-2555ปัญหากฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน: ศึกษากรณีอำนาจและหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภาสกร ชัยรุ่งโรจน์สกุล
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคในกาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535ญาณี อริยะพิทักษ์
8-March-2562ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจนในเขตเมืองพัทยาชรินรัตน์ แสงสว่าง
8-March-2562ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐพนิดา โพธิ์จิตร
8-March-2562มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาในการรักษาพยาบาลบุตรกฤษฏิ์ชนันทน์ วัฒนกุล
8-March-2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่านณัฐญา เบญจเพชร
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดาเนินกระบวนพิจารณา คดีทุจริตและประพฤติโดยมิชอบในวงราชการทวีศิลป์ ปราบกรี