Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 467 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
8-March-2562ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัท กู๊ด พัทยา บิลเดอร์ จำกัดสุนิสา วิสุทธิรัตน์
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของทนายความในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนดิษพล การวัฒน์เจริญ
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558นิตย์ดล จูหิรัญทิพย์
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมธเนตร พารา
8-March-2562มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชีพการรักษาความปลอดภัยปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน
8-March-2562เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีปาริชาติ เดชะคุ้ม
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ศึกษากรณี: จังหวัดเชียงใหม่อุษณี แสงวัฒนากุล
8-March-2562ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินโดยรูปแบบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาณากร ปรางทอง
8-March-2562มาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดซํ้าตามกฎหมายว่าด้วย การจราจรทางบกธนวรรณธ์ เนตรดี
8-March-2562ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542ติณณภพ ฉายแก้ว