Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 507 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
16-February-2551ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสัญญาประกอบการท่าเทียบเรือ ศึกษากรณีท่าเรือแหลมฉบังฆสวัฒน์, พึ่งประชา
23-June-2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครวสันต์ กนิฏฐะกุล
25-June-2551ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีมติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจิรยุ ทองทวน
23-June-2551การเสียสิทธิทางกฎหมายของบุคคลล้มละลายในธุรกิจธนเดช อังคะนาวิน
25-June-2551มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสัญญาทางธุรกิจปิยะ พิมพ์ซา
21-November-2556ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การอิสระในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550จิรัชยา ธรรมคุณ
26-June-2551มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการขายตรงอาหารเสริมวรัญญู วงศ์พินทุ
3-July-2551กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีณัฐกานต์ ภัทร์ประทานพร
14-January-2552ส่วนประสมทางการตลาด(4P's)ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราสาวารส ยิ้มเจริญ
15-January-2552ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศิริชัย มาประเสริฐ