Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 507 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
14-January-2552ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานประกันสังคม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการบุษราภรณ์ ฉายชูผล
16-January-2552ทักษะการบริหารของหัวหน้างานการผลิตตามทัศนะของพนักงานปฏิบัติการฝ่ายการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผลิตรถยนต์มงคล เนื่องจำนงค์
16-January-2552การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า บริเวณซอยวัดหนองสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิชุลีพร บุญปลูก
21-January-2552ปัจจัยด้านการออกแบบร้านค้าส่งผลต่อการรับรู้คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษาร้านค้าปลีกวัตสัน(Watsons)ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีคฑาวุธ เนตินิยม
16-January-2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการห้างเทสโก้โลตัส ชลบุรีภัทรวริน ประไกรวัน
21-January-2552ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจิราภรณ์ เพียรทอง
16-January-2552การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีชลกร รัตนวิมล
6-February-2552ทักษะการบริหารและคุณลักษณะของผู้บริหารระดับกลาง กรณีศึกษาบริษัทผลิตคอมเพรสเซอร์ ในภาคตะวันออกเลิศชัย คชสิทธิ์
29-January-2552ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีพีรภาว์ พุแค
8-March-2562บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและผลการดำเนินงาน ขององค์กร: กรณีศึกษาบริษัทผลิตถุงมือกอล์ฟณัฏฐ์บุตร บุญช่วย