Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 507 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
28-August-2552ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเงิดทดแทน: ศึกษากรณีการจ่ายเงินทดแทนให้แก้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานอนันตญา เนียมคล้าย อนันตญา เนียมคล้าย
23-April-2552ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่โนเกีย ในจังหวัดชลบุรีชาญชัย โรจน์วงษ์วิริยะ
19-August-2552ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา:บริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีวิราวรรณ เกษสว่าง
23-April-2552ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการทำงานที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บริษัท อุตสาหกรรม แอคมิ จำกัดมานะ มงคลพีรพิทักษ์
23-April-2552ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ร้าน “HAIR BUILT”ศุภกิตติ์ ศีลอุดม
28-August-2552ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโอนกิจการของนักลงทุนมาเป็นของรัฐ: ศึกษากรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกิจการในส่วนที่เหลือชัชทพงษ์ เชื้อดี
28-August-2552ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวกำหนด โสภณวสุ
24-April-2552พฤติกรรมของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในจังหวัดชลบุรีธัญยธรณ์ พุ่มสวัสดิ์
28-August-2552ความเป็นไปได้ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยองค์กรทนายความธเนศ ทรงธนวงศ์
28-August-2552คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทราการเกด อนันต์นาวีนุสรณ์