Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4209
Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Authors: สุมน ถนอมเกียรติ
Keywords: ห้องสมุดอัตโนมัติ
ความพึงพอใจการใช้สารนิเทศ
Issue Date: 21-November-2555
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผุ้ใช้บริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านตัวสารนิเทศ แหล่งสารนิเทศ ผู้ให้บริการสารนิเทส และนโยบายโครงสร้างการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศ ตลอดจนหาแนวทางที่จะทำให้ผุ้ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม...
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4209
Appears in Collections:LIA-06. ผลงานวิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.