Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 227 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
21-May-2551หลักการบัญชีเบื้องต้นสาริกัลยะ, ประนิธศรี
25-August-2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีชัยสรรค์ รังคะภูติและวัชธนพงศ์ ยอดราช
2558ผลกระทบของช่วงระยะเวลาที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อสาธารณชน ที่มีต่อการจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างสุภาพร แช่มช้อย
28-August-2550Current Liabilities and Contingenciesphanthip, yangklan
2550ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุน:กรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกัลยาภรณ์, ปานมะเริง เบอร์ค
2550ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รองเอก วรรณพฤกษ์
14-March-2551ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543เพชรเจริญ, ธาราวัน
13-August-2552การศึกษาเจตคติต่อวิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างกลั่น, พรรณทิพย์
30-January-2551การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเลิศวรสิริกุล, เสาวลักษณ์
30-January-2551การบัญชีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิวัฒน์เจริญวงศ์, จิตรลดา