Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)นิรมล แปลงมาลย์
3-February-2552การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2549อัจฉราพร โชติพฤกษ์
24-December-2556การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมรมิดา คงเขตวณิช
April-2558การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมรมิดา คงเขตวณิช