Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณทางการบัญชีที มีต่อความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินพินิจ วชิรรัตนวงศ์
May-2559รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ : นางสาวกชกร วงศ์ตา รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเขียนเรียงความ : นางสาวปิยะเพ็ญ ประสพเนตร การประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ หัวข้อ การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพบัญชีกชกร วงศ์ตา; ปิยะเพ็ญ ประสพเนตร
April-2558รางวัลการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความ “การแข่งขันการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง รางวัลการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความรวีวรรณ กิจโป้; พรพรรณ เอมอ่อน
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ คุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุวรรณี รุ่งจตุรงค์