Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
22-August-2557ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัลยา ภู่สอดเงิน
August-2557ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกนกวรรณ เตียวัฒนรัฐติกาล
August-2557การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโอกาสในการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อนุรักษ์ เอื้อศิลป์
2558ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัชธนพงศ์ ยอดราช