Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 301 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
30-January-2551การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเลิศวรสิริกุล, เสาวลักษณ์
30-January-2551การบัญชีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิวัฒน์เจริญวงศ์, จิตรลดา
30-January-2551การบัญชีชั้นสูง 2รองเอก วรรณพฤกษ์
31-January-2551การบัญชีการเงินดวงเนตร, พัฒธณี
2557ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป SAP ต่อ ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยาหทัยกาญจน์ มีสมโสต
2549การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน สำหรับช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2549-2553)อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2557ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีต่อผู้สอบบัญชีภาษี ในเขตกรุงเทพมหานครอังคณา ลอยลม
2557ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครอัมรา เพียรบูชา
2558ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลักทรัพย์100สุรีย์ โบษกรนัฏ
2557ความรู้ความเข้าใจของพนักงานบัญชีต่อการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรีดาวรรณ สุขประเสริฐ