Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 257 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
30-January-2551การบัญชีชั้นสูง 2รองเอก วรรณพฤกษ์
31-January-2551การบัญชีการเงินดวงเนตร, พัฒธณี
21-October-2011ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมรองเอก วรรณพฤกษ์
24-July-2554การแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีจัดการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีเพื่อนสอนเพื่อนพัฒธณี ดวงเนตร
19-November-2555คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการกานต์ชุดา นารถนรกิจ
19-November-2555ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อการลงทุน กรณีศึกษาในธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
6-July-2556คู่มือการให้คำปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ด้านกิจการนักศึกษา
6-July-2556คู่มือสหกิจศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
6-July-2556คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
21-November-2555ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)นิรมล แปลงมาลย์