Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 257 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในความต้องการของสถานประกอบการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์บวรลักษณ์ เงินมา
2553การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์วิภาวดี ผกามาศ
2553การศึกษาระบบบัญชีต้นทุนการผลิตพนักพิงเก้าอี้ไม้ยางพาราของกิจการเฟอร์นิเจอร์อรุณี โชติวุฒิพัฒนา
2-March-2555คู่มือออกแบบและวางผังชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสักรินทร์ แซ่ภู่; ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
2553การศึกษาดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงิน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคกรรณิการ์ ธรรมสรางกูร
2553การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชญานุช คลังวิเชียร
2553การศึกษาความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (เดิม) กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25(ปรับปรุง 2550)และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (เดิม) กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)สาธณี แก้วจังหวัด
2553ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณทางการบัญชีที่มีต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินพินิจ วชิรรัตน์วงศ์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ไชยา ทองต้อย
2553ระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ:กรณีศึกษา บริษัท สยามวาสโก จำกัดมนัชยา สังฆะบาลี