Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-November-2555คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการกานต์ชุดา นารถนรกิจ
2551หลักการบัญชีเบื้องต้นประนิธศรี สาริกัลยะ
2558ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลักทรัพย์100สุรีย์ โบษกรนัฏ
May-2559รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ : นางสาวกชกร วงศ์ตา รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเขียนเรียงความ : นางสาวปิยะเพ็ญ ประสพเนตร การประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ หัวข้อ การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพบัญชีกชกร วงศ์ตา; ปิยะเพ็ญ ประสพเนตร
November-2559รับรางวัลยกย่อยเชิดชูเกียรติและรับทุนการศึกษา "กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ประจำปีพุทธศักราช 2559ชัญญนุช ศรีทัศน์
March-2559รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9SPU_คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
March-2559รับรางวัลสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โครงการ Mos Olympic 2016SPU_คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีและผลกระทบต่องบการเงินเปรียบเทียบก่อนการหมดสิทธิประโยชน์และหลังการหมดสิทธิและประโยชน์ทางภาษี ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนวลัยพร ดาวลอย
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดนโยบายบัญชีเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคาของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภาณีณัท วัฒนจินดา
2557ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณทางการบัญชีที มีต่อความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินพินิจ วชิรรัตนวงศ์