Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-18 of 18 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
November-2558ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอดิสรณ์ อันสงคราม
October-2559นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนเดือนฉาย ซ่อนกลาง
November-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยอมราลักษณ์ สุภาพินิจ
2562ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออมราลักษณ์ สุภาพินิจ