Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนสิริมา แจ่มบุญศรี
4-October-2550การทำเหมืองข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การขายเชษฐา, จิรไพศาลกุล
19-October-2550การพัฒนาระบบสารสนเทศทางสมุทรศาสตร์ชาญยุทธ, กาญจนวงษ์
22-October-2550การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จังหวัดสมุทรสาครวรรณภา, แก้วอยู่
3-March-2554ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรอิ่มแก้ว, นาย วิสูตร
2551สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2รุ่งทิวา โจ๊กทำ
2552พฤติกรรมการรับฟังวิทยุและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสังคมของผู้ฟังรายการร่วมด้วยช่วยกันในเขตกรุงเทพมหานครสุกัญญา มากล้น
2551ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1ศิริรัตน์ จวนแจ้ง
2551สภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1วันเพ็ญ แก้วไสว
2552ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีอัญชิสา เอี่ยมละออ