Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5379
Title: แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา
Authors: สุภัทรา สงครามศรี
Keywords: ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สภาพแวดล้อมแบบเปิด
ความรู้เชิงลึก
แรงจูงใจภายใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: สุภัทรา สงครามศรี. 2559. "แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา." วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Series/Report no.: SPU_สุภัทรา_2558
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (3) เพื่อพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างวิจัยครั้งนี้ คือ สถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 115 แห่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา แห่งละ 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จำนวน 345 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 306 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้อยละ 89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
Description: สุภัทรา สงครามศรี. แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2558.
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5379
Appears in Collections:GRA-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
GRA-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools