Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5572
Title: ปัญหากฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ศึกษากรณีระยะเวลาการแจ้งการชุมนุม และการไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุม ในระยะเวลาที่กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกำหนด
Other Titles: LEGAL PROBLEMS ON THE PUBLIC ASSEMBLY: THE CASE STUDY OF NON – NOTIFICATION OF INFORMER FOR ASSEMBLY IN THE DEFIDED PERIOD OF LAW ON PUBLIC ASSEMBLY
Authors: อรุณี ขุนนคร
Keywords: การแจ้งการชุมนุม
การชุมนุมสาธารณะ
ระยะเวลาในการชุมนุมสาธารณะ
การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: อรุณี ขุนนคร. ปัญหากฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ศึกษากรณีระยะเวลาการแจ้งการชุมนุม และการไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุม ในระยะเวลาที่กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกำหนด. สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2561.
Series/Report no.: SPUอรุณี __2561
Abstract: สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องของบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะและการไม่ได้แจ้งการชุมนุมสาธารณะล่วงหน้าซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ที่วางหลักว่า ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และมาตรา 14 ซึ่งวางหลักว่า การชุมนุมสาธารณะ ที่ไม่เป็นไปตาม มาตรา 6 หรือไม่แจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 หรือผู้ที่แจ้งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับแจ้งหรือที่ผู้รับแจ้งมีคำสั่งห้ามการชุมนุมตามมาตรา 11 หรือที่จัดขึ้นหลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะผ่อนผัน ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงกรณีที่พระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดมาตรการสำคัญที่ควรกำหนดเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม (Liberties to Assembly) โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Description: อรุณี ขุนนคร. ปัญหากฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ศึกษากรณีระยะเวลาการแจ้งการชุมนุมและการไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมในระยะเวลาที่กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกำหนด. สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2561.
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5572
Appears in Collections:LAW-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
LAW-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.