Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา MKT 449 การจัดการการตลาด แบบมีกรณีศึกษากับแบบมีแบบฝึกหัดจิตราพร, ลีละวัฒน์
2552การศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบที่มี e-learning และการสอนแบบที่ไม่มี e-learning เสริมประกอบในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นปัทมา, โกเมนท์จำรัส
2553ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินผศ.กัลยาภรณ์, ปานมะเริง เบอร์ค
2554ผลของการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในรายวิชา MEG202 การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเอกพล, เตี้ยชั้ว
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากลยุทธ์การเลือกซื้อและใช้สื่อโฆษณาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมประพาฬรัตน์, อ่ำประเสริฐ