Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ - ส่วนหน้าสำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิจัย/วิชาการ)สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2546สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2544การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2544สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ - กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียนสำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิจัย/วิชาการ)สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยานิพนธ์)สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2553กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียนสำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม