Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 273 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานครเขต 2เฉลิมเกียรติ, ดุลสัมพันธ์; สุภาคย์, ดุลสัมพันธ์; นิยม, บุญพิคำ; วิมลฤดี, วันสอน; นภาพร, สิงหทัต; อรทรรศน์, กุศลกุล
2550การใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ: ปัจจัยสำคัญของการเพิ่มคุณภาพการบริการรวิภา, ลาภศิริ
2550การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนวิชาญ, วงษ์สังข์
2550นโยบายทางการเงินธุรกิจด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและงบประมาณการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัดรัญชนา, รัชตะนาวิน
2550เรื่องการดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลุ่มนักเรียนชายมีพฤติกรรมเป็นหญิง: กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศยงยุทธ, เมธาวีวินิจ
2550ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
2550การใช้แบบจำลองส่วนประสมทางการตลาดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิชิต, อู่อ้น
2550การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกัลยา, คงอนุมัติ
2550ผู้แทนทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐชายแดนเหนือประเทศมาเลเซียสุริยะ, สะนิวา
2550ปัญหาในการทำงานบางเวลา ของนิสิต นักศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษาดารา, พงษ์สมบูรณ์