Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5765
Title: การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานสำหรับติดตามผลดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดินมาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0
Other Titles: THE DEVELOPMENT OF IT BUSINESS PROCESS TRACING MODEL FOR THE DEPARTMENT OF LAND USING BPMN 2.0 STANDARD
Authors: สาวิตรี จันทร์ฮวบ
Keywords: บี พี เอ็ม เอ็น 2.0
ระบบสารสนเทศ
กระบวนงาน
การติดตาม
บิซากี
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: สาวิตรี จันทร์ฮวบ. (2561).การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานสำหรับติดตามผลดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดินมาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0. สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Series/Report no.: SPU_สาวิตรี จันทร์ฮวบ_T182405
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการทำงานของแบบจำลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานสำหรับติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ผู้วิจัยพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 โดยใช้ซอฟต์แวร์บิซากี เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดการกระจายตัวของข้อมูลที่จัดเก็บ ลดโอกาสผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนภายใต้กระบวนการทำงาน และช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ตัดสินใจในการบริหารงานกรมที่ดิน กลุ่มงานตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ (1) กองแผนงานบุคลากร (2) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) กลุ่มงานแผนปฏิบัติการกรมที่ดินหน่วยงานส่วนกลาง งานวิจัยนี้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศกรมที่ดิน, ด้านวิเคราะห์นโยบายและด้านแผนการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า (1) ด้านความถูกต้องของกระบวนงานอยู่ในระดับดี ( xˉ = 4 .00, S.D = 1.00), (2) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์เวลาอยู่ในระดับดี ( xˉ = 4.40 , S.D = 0.89), (3) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์คนกับงานอยู่ในระดับดี ( xˉ = 3.80 , S.D = 0.84) และ (4) ด้านความสะดวกต่อการวิเคราะห์/วางแผนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (xˉ = 4.40 , S.D = 0.89 ) นอกจากนี้ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการปรับปรุงอยู่ในระดับดี (xˉ = 4.15 และค่า S.D = 0.90) เนื่องจากระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลปลอดภัย ใช้งานง่ายตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงานของกรมที่ดินให้เกิดความถูกต้องทันสมัยกว่าเดิม และองค์ความรู้นี้ยังสามารถนำไปใช้ขยายผลด้านวิชาการในอนาคตต่อไป
Description: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5765
Appears in Collections:INF-08. ผลงานนักศึกษา

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60500347_SPUCNC2018.doc457.5 kBMicrosoft WordView/Open
60500347_SPUCNC2018.pdf6.61 MBAdobe PDFView/Open
60500347_SPUCNC2018แบบตอบรับ.pdf183.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.