กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5926
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODEL OF FACTORS INFLUENCING CUSTOMER SATISFACTION FOR FROZEN SEAFOOD BUSINESS IN THAILAND
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนะสาร พานิชยากรณ์
คำสำคัญ: อาหารทะเลแช่แข็ง
ระบบการจัดการ
การควบคุมคุณภาพ
ประสิทธิภาพ
ระดับการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แหล่งอ้างอิง: ธนะสาร พานิชยากรณ์. 2560. "การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการดลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
หมายเลขชุด/รายงาน: SPU_ธนะสาร พานิชยากรณ์_2560
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจคุณลักษณะของระบบการจัดการ การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพในการขนส่ง และระดับบริการและความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย (2) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของระบบการจัดการ การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพในการขนส่ง และระดับบริการและความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย (3) ค้นหารูปแบบค้นหารูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และขนส่งแบบ Cold Chain จำนวน 440 คน ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวัดค่ากลางของข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis – CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model – SEM) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
รายละเอียด: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5926
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CLS-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
1 ปกหน้าดุษฎีนิพนธ์(ปกในทั้งไทย-อังกฤษ).pdf71.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
2 บทคัดย่อไทย.pdf115.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
3 บทคัดย่ออังกฤษ.pdf72.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
4 กิตติกรรมประกาศ.pdf157.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
5 สารบัญ.pdf225.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
6 สารบัญตาราง.pdf134.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
7 สารบัญภาพ.pdf112.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
8 บทที่ 1.pdf282.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
9 บทที่ 2.pdf1.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
10 บทที่ 3.pdf565.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
11 บทที่ 4.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
12 บทที่ 5.pdf424.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
13 บรรณานุกรม.pdf228.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
14 แผ่นแทรก ภาคผนวก.pdf62.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
15 ภาคผนวก ก แบบสอบถามงานวิจัย.pdf330.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
16 แผ่นแทรก ภาคผนวก ข PRINOUT CFA SATISFACTION.pdf92.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
17 ภาคผนวก ข PRINOUT CFA SATISFACTION.pdf319.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
18 แผ่นแทรก ภาคผนวก ค PRINOUT SEM ADJ.pdf70.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
19 ภาคผนวก ค PRINOUT SEM ADJ.pdf384.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
20 แผ่นแทรก ภาคผนวก ง หนังสืออนุเคราะห์ IOC.pdf103.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
21 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย.pdf1.21 MBAdobe PDFดู/เปิด
22 ประวัตินักวิจัย.pdf158.29 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น