Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6249
Title: แนวความสงบเรียบให้แน่วแน่ของชีวิต zen ที่นำไปสู่สถาปัตยกรรม
Other Titles: Zen Style Architecture
Authors: ภคมน ภู่พิชิต
Keywords: เซ็น
สถาปัตยกรรมปรัชญาเซน
โรงแรม
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: ภคมน ภู่พิชิต. (2561).แนวความสงบเรียบให้แน่วแน่ของชีวิต zen ที่นำไปสู่สถาปัตยกรรม. วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Series/Report no.: 57011286_ภคมน ภู่พิชิต_2561
Abstract: โครงการวิทยานิพนธ์มีการมุ่งเน้นถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญานิกายหนึ่งในพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน นับถือแพร่หลายกันอย่างมากในแถบประเทศเอเชียตะวันออกโดยคำว่า เซ็น(ZEN, 禅)นำมาใช้ในการออกแบบอาคาร ซึ่งปัจจุบันนี้ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเซนชุมชนญี่ปุ่นเเริ่ม ใช้ในสถาปัตยกรรมมากขึ้นบางสถานที่ แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเท่าที่ควรนัก วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเซน เพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรมให้กับบุคคลที่สนใจหรือบุคคลที่ยังไม่รู้ได้เข้าใจว่าในปัจจุบันมีอาคารที่ทำจากสถาปัตยกรรมเชิงเซน ในแนวคิดแบบใด ขั้นตอนมาอย่างไรและลักษณะโครงสร้างที่ใช้เป็นอย่างไร และการวางแนววัฒนธรรมของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่หลักๆทาคาโอะ อันโดเสนอไว้การสร้างแวดล้อมของอาคารเพื่ออธิบายลักษณะเด่นต่าง ๆ เหมาะกับการ นำมาใช้ในอาคารประเภทใดข้อดีข้อเสียของรูปแบบการใช้งานของอาคาร สามารถนำไปใช้พัฒนา ต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด การนำผลการศึกษาไปนำไปประยุกต์ออกแบบ มีแนวคิดจากคนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเป็นส่วนมากมาช่วยการพัฒนาการออกแบบให้มีความสบายและสงบเหมาะแก่การพักผ่อนหลังจากผ่านการทำงานหนักจากหลักปรัชญาเซน และเข้ามีส่วนร่วมโครงการเชิงอสังหาริมทรัพย์นี้โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมเน้นการใช้สถาปัตยกรรมเซนสไตล์ จากความสงบในสถาปัตยกรรมเปิดมุมมอง ให้กับผู้คนภายนอกได้รับรู้ และให้ความรู้กับบุคคลที่มาเยี่ยมชมโครงการ ได้เรียนรู้ความเป็นมาของวัสดุจากธรรมชาติ ความเรียบง่าย การได้ลงมือทดลองรูปร่างอาคารด้วยตนเอง และยังได้เรียนรู้การนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม
Description: วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6249
Appears in Collections:ARC-08. ผลงานนักศึกษา

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57011286 ภคมน ภู่พิชิต.pdf12.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.