Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน บรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรในบริษัท เมืองโบราณ จำกัดธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.วิจิตรา เพชรแสงใส
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชวลิต กะลำพัก
2556คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ศิริพร เสนามนตรี
2559คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด และบริษัทในเครือกรกนก เจริญสุข
2556คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ศิริพร เสนามนตรี
2558ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาปิยมาภรณ์ กู้กิตติไมตรี