Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่งกาญจนาพร พันธ์เทศ
2556ผลกระทบของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยการวัดแบบสมดุล ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
2556ผลกระทบของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยการวัดแบบสมดุลของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ.
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบญจพร กลิ่นสีงาม
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จิตติมาภรณ์ ขำชู