Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 360 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำต่อการบริหารจัดการองค์การ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
2557การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษจิรภัทร ระฆัง
23-May-2555มาตราการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ซื้อรถยนต์ใหม่เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศปิติคุณ เกสรินทร์
2557พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครภิญญาณัฏฐ์ ลีลาวนาวัลย์
2555การนานโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)ศิวิมล สมบูรณ์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีอธิวัตน์ หงษ์ทอง
2557การศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์จันทิมา แจ่มกระจ่าง
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนนทบุรีอภิชัย ใบประเสริฐ
2557การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในเขตตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์
2557ความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด : กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราสิงหา พรมเพ็ง