Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 360 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ตัวแบบเชิงสาเหตุความสำเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอน ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยสิริรัฐ บุญรักษา
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นกลุ่มของพนักงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามกรอบทฤษฏีความขัดแย้งสุชาติ คชจันทร์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีอธิวัตน์ หงษ์ทอง
2555ปัจจัยเหตุและผลของความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพ ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยศิริกานดา แหยมคง
2557การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในเขตตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การที่เป็นเลิศและผลการดำเนินงานขององค์การ : การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวาริณี เจียมโชติรัตน์
2557การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพพระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร
2555แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าทำงานในหน่วยงานราชการของคนใน ยุคเยนเนอเรชั่นวาย : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ในกรมสรรพากรสำนักงานใหญ่นภาพร ธะระณีวัฒน์
2556ตัวแบบปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการบริการด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยดวงนภา เอี้ยวสินทรัพย์
2557ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์พิมพ์ชนก คงบุ่งคล้า