Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 381 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
23-May-2555ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534จุฑามาศ สุชาโต
23-May-2555สินค้าที่บกพร่องตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551ศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีอธิวัตน์ หงษ์ทอง
2555การนานโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)ศิวิมล สมบูรณ์
23-May-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสื่อบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กชวฤทธิ์ คงเหล่าสมบูรณ์
2557การศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์จันทิมา แจ่มกระจ่าง
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนนทบุรีอภิชัย ใบประเสริฐ
2557การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในเขตตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์
May-2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยนิวัติ จันทราช
2557ความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด : กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราสิงหา พรมเพ็ง