Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 351-355 of 355 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การกำหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดที่กระทำต่อเด็กและเยาวชนนภาวรรณ ปานศรีแก้ว
2557การศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง พละ 5 และพฤติกรรมด้าน คุณธรรมในมิติของสังคหวัตถุ 4 ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานในพุทธศาสนาเถรวาท และความสามารถเชิงปัญญาของผู้นำเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์
January-2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมปิยากร หวังมหาพร
2557การศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง พละ 5 และพฤติกรรมด้าน คุณธรรมในมิติของสังคหวัตถุ 4 ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานในพุทธศาสนาเถรวาท และความสามารถเชิงปัญญาของผู้นำเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์
25-July-2559ประสิทธิผลการนำนโยบายปราบปรามการแข่งรถยนต์ บนถนนสาธารณะไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) : THE EFFECTIVENESS OF RACING CARS ON PUBLIC ROAD SUPPRESSION POLICY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF PRASOETMANUKIT (KASET-NAWAMINรณกฤต มารยาทตร์