S_CHO-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [118] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 118
Issue DateTitleAuthor(s)
10-June-2553การรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชามัทนา โสพิพัฒน์
10-June-2553การประเมินแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตถุงยางอนามัยพิสุทธินี พูลฉันทกรณ์
10-June-2553ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการบุหรัน ศรีสวัสดิ์
10-June-2553ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบAIS ของประชาชนในจังหวัดระยองจารุวรรณ เรืองอร่าม
9-June-2553ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักของนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนัตตา รัตนนิมิตร
9-June-2553การศึกษาความพึงพอใจของครู และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ กรณีศึกษา โรงเรียนสุอารีวิทยาทิฆัมพร วงษ์ขวัญเมือง
9-June-2553ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัทฐาปนทรัพย์โลหะกิจ จำกัดชยุตพงศ์ นิลอ่อน
9-June-2553ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้า ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีฉวีวรรณ กวักหิรัญ
9-June-2553ความพึงพอใจการเลือกใช้บริการขนส่ง บริษัท ทวีคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จำกัดขวัญใจ ภู่พวง
9-June-2553ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์หินทราย ฯ ในการให้บริการขนส่งสินค้ากิตติกรณ์ เหลืองอ่อน
9-June-2553ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรีกสิตา งามวงศ์วาน
9-June-2553ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการเคลมประกันภัย เนื่องจากอุบัติเหตุในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเกศรา จันทร์สว่าง
18-May-2553ปัญหาการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ธรรศไนย พึ่งสันเทียะ
18-May-2553ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเหมืองแร่หินประดับ ชนิดหินทรายเสถียรพงษ์ คำนนท์
11-September-2552ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมารยาท บุญดา
11-September-2552ปัจจัยที่มีผลต่อการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - COMMERCE) มาใช้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในกลุ่มภาคกลางฝั่งตะวันออกพูลศรี พูลสวัสดิ์
11-September-2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกจังหวัดสมุทรปราการพิทยา โภคา
19-August-2552ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา:บริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีวิราวรรณ เกษสว่าง
24-April-2552พฤติกรรมของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในจังหวัดชลบุรีธัญยธรณ์ พุ่มสวัสดิ์
24-April-2552การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของลูกจ้าง ในเขตตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพนารัตน์ พรเศรษฐ์เมธากุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 118