สารนิพนธ์ : [43] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
Issue DateTitleAuthor(s)
11-October-2555มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490: ศึกษากรณีนำเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ธีระชัย สรรเสริญ
11-October-2555ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง: ศึกษากรณีคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นคนต้องห้ามวีระชัย ถิ่นกมุท
11-October-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขุดดินถมดิน บ่อดินไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล
18-May-2553ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมสถานที่ยุทธพล บุญเกิด
18-May-2553ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กระหว่างการสอบสวน ศึกษากรณีเด็กเป็นผู้ต้องหาชัชญาภา พันธุมจินดา
18-May-2553มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550พิศาล หงษ์ฝาแก้ว
16-May-2553ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535: ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัลลภ นาคทรัพย์
28-August-2552ปัญหากฎหมายและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบสวน: ศึกษากรณีที่ผู้เสียหาย และหรือพยานซึ่งเป็นเด็กชุติวัฒน์ ทนทาน
28-August-2552ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545คำรณ รอดมา
28-August-2552ปัญหาการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสตามประมวลรัษฎากรสุพรรษา ศิลปเสริฐ
28-August-2552ปัญหากฎหมายในการนำมาตรการทางอาญามาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเอกวิทย์ สารการ
28-August-2552ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวกำหนด โสภณวสุ
28-August-2552ปัญหาการนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจการค้าประเวณีทัยเลิศ ลือปือ
28-August-2552มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองธุรกิจค้าปลีกรายย่อยวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์
28-August-2552ความเป็นไปได้ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยองค์กรทนายความธเนศ ทรงธนวงศ์
28-August-2552ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเงิดทดแทน: ศึกษากรณีการจ่ายเงินทดแทนให้แก้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานอนันตญา เนียมคล้าย อนันตญา เนียมคล้าย
26-August-2551มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้าเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน
26-August-2551ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองกลไกทางเทคโนโลยีเพื่อปกป้องงานลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ตอนุชา เอี่ยมมี
26-August-2551ปัญหาในการกำหนดมาตรฐานค่าจ้างว่าความในคดีแพ่งยงยุทธ อัตโตหิ
26-August-2551ความรับผิดชอบในทางละเมิดกรณีเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ถึงมาตรา 437ภูวนัย นันทเวช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43