บทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2550 : [40] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Issue DateTitleAuthor(s)
2550สัญญะแห่งสถานที่ กรณีศึกษา : ชุมชนชาวจีนย่านตลาดน้อย กรุงเทพมหานครฐิติวัฒน์, นงนุช
2550ศึกษาประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์การ กรณีศึกษาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนิลุบล, ศิวบวรวัฒนา
2550ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
2550ผู้แทนทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐชายแดนเหนือประเทศมาเลเซียสุริยะ, สะนิวา
2550ผลกระทบของความยุติธรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การอมร, ถุงสุวรรณ
2550ปัญหาในการทำงานบางเวลา ของนิสิต นักศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษาดารา, พงษ์สมบูรณ์
2550ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิต-นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสุภาวดี, ฮะมะณี
2550ปัจจัยทางด้านทักษะการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานขายในธุรกิจขายตรงกิ่งแก้ว, พรอภิรักษสกุล
2550บทบาทของรัฐธรรมนูญเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยปรีชา, จำรัสศรี
2550แนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารสยามบรมราชกุมารีกนกวรรณ, อุสันโน
2550คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
2550ค่านิยมทางเพศกับปริมาณการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครสุวรีย์, ชิตะปรีชา
2550ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยวปาจรีย์, ผลประเสริฐ และคณะ
2550การสร้างและทดสอบเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์สายหยุด, อุไรสกุล
2550การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
2550การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกบุษบา, หินเธาว์
2550การศึกษาปัจจัยจูงใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในการตัดสินใจประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศรัณย์ภัทร เรืองประไพ
2550นโยบายทางการเงินธุรกิจด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและงบประมาณการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัดรัญชนา, รัชตะนาวิน
2550การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมฐิตาภรณ์, สินจรูญศักดิ์
2550การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนวิชาญ, วงษ์สังข์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40