วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [231] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 231
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศของไทย : ศึกษากรณีการส่งมอบสวรินทร์ เสาวคนธ์
2552ปัญหาหลักปฏิบัติแรงงานต่างด้างในธุรกิจประมงทะเลสรรธาน ภู่คำ
2551ศึกษาปัจจัยความสำคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมในธุรกิจจัดซื้อและการประมูลออนไลน์โดยอาศัยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สาธิต เดโชนันทกุล
2551การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาวีระพงศ์ หล่อสมบูรณ์
2551สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1ศิริพร โพธิสมภาพวงษ์
2552สมรรถนะทางภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1ศิรินญา สระทอง
2552การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) องค์การบริหารส่วนตำบลวธิดา มุ่งเจริญ
2551ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1ศิริรัตน์ จวนแจ้ง
2551สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2รุ่งทิวา โจ๊กทำ
2551สภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1วันเพ็ญ แก้วไสว
2553ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)อัมพร ชูโลก
2551การศึกษาแนวคิดและการทดสอบเทคนิคการพยากรณ์อำนาจ พรหมสุรินทร์
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารอัญพัชร์ ปิยะวิชิตศักดิ์
2552ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีอัญชิสา เอี่ยมละออ
2551การศึกษากระบวนการธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานในกิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งโดยอาศัยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์หทัยรัตน์ ผ่องศรี
2551การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตใบชาเสาวนี อยู่จุ้ย
2551การรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อสัญลักษณ์ ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์วิทวัส แซ่พุ่น
2552ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน ประสบการณ์การทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรสุมิตรา พรหมถาวร
2551สภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3สิทธิพล อุ่นแก้ว
2552มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกสุธีเทพ ศักดิ์พันธ์พนม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 231