Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7789
Title: การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Other Titles: THE PERCEPTION, ATTITUDE AND SATISFACTION OF THE ISLAMIC BANK OF THAILAND
Authors: สัญญา ปรีชาศิลป์
Keywords: การรับรู้
ทัศนคติ
ความพึงพอใจ
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: สัญญา ปรีชาศิลป์. 2559. "การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบันณฑิต กลุ่มวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Abstract: สารนิพนธ์ที่นำเสนอเป็นการศึกษาเรื่อง "การศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่การใช้บริการการเงินฝาก คิดเป็นร้อยละวนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นรอยละ 36.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.8 เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.8 มีรายได้ต่อเดือน10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ50.0 ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 96.0 มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้าของธนาคาร คือ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป มีเหตุผลในการใช้บริการธนาคารอิสลาม คือ ใกล้บ้าน / ใกล้ที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 45.7 ประเภทการใช้บริการการเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 74.7 ใช้บริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 49.9 การใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 90.0
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7789
Appears in Collections:CMU-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.