Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8603
Title: การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนรูปสถาปัตยกรรมขิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต : โรงแรมชิโน-โปรตุกีส ภูเก็ต
Other Titles: SINO-PORTUGUESE ARCHITECTUAL TRANSFORMATION IN PHUKET : SINO-PORTUGUESE PHUKET HOTEL
Authors: พรสินี ช้อนกลาง
Keywords: แนวทางการเปลี่ยน
สถาปัตยกรรม
ชิโน-โปรตุกีส
จังหวัดภูเก็ต
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: พรสินี ช้อนกลาง. 2562. "การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนรูปสถาปัตยกรรมขิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต : โรงแรมชิโน-โปรตุกีส ภูเก็ต." วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Abstract: การศึกษาวิทยานิพนธ์แนวทางการเปลี่ยนรูปสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจากการสนใจเรื่องประเด็นทางรูปแบบสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ วิถีชีวิตของผู้คน เชื้อชาติ ที่ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมที่มีความผสมผสาน รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ แบบ ชิโน-โปรตุกีส และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป้น 3 ยุค คือ ช่วงยุคแรก ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ยุคที่สอง ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะนิโอคลาสสิก และยุคที่สามได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอาร์ตเดโคซึ่งแต่ละยุคมีลักษณะเฉพาะตัว
Description: ตารางและรูปภาพประกอบ
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8603
Appears in Collections:08. ผลงานนักศึกษาItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.