Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8638
Title: การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร
Other Titles: DEVELOPING A DATA VISUALIZATION SYSTEM TO SUPPORT ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Authors: จุฑาทิพย์ วสุพันธ์
Keywords: ไมโครซอฟท์ดอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์
ดาต้าวิชวลไลเซชั่น
โปรแกรมพาวเวิร์บีไอ
แดชบอร์ด
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: จุฑาทิพย์ วสุพันธ์. 2564. "การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร." สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Abstract: เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเรียกว่าระบบ EDOC ในการรับ - ส่งหนังสือราชการประเภทหนังสือภายใน ระหว่างกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหลายหน่วยงาน และมีที่ตั้งต่างสถานที่ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก้บไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเกิดข้อมูลที่มีจำนวนมาก และหลากหลาย รวมถึงยังมีความกระจัดกระจายของข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งยากต่อการสืบค้นข้อมูลและยากต่อการนำข้อมูลมาสรุปผลเพื่อวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร โดยการนำข้อมูลมาแปลงรูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ แล้วนำมาสร้างแดชบอร์ด ซึ่งสามารถแสดงสถิติข้อมูลในรูปแบบต่างๆของการรับ - ส่งหนังสือในกรมวิชาการเกษตร จากการประเมินความพึงพอใจของระบบผู้ใช้งานจำนวน 8 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 สรุปว่าระบบข่าวกรองธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาช่วยในการสนับสนุนการดูข้อมูลได้เป้นอย่างดี
Description: ตารางและรูปภาพประกอบ
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8638
Appears in Collections:INF-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64501737 จุฑาทิพย์ วสุพันธ์.pdf8.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.