Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9083
Title: แนวทางการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาพ
Authors: นฤดล จิตสกูล
Keywords: การสอน คอมพิวเตออร์กราฟิก ห้องเรียนกลับด้าน การสื่อสารด้วยภาพ
Issue Date: 19-March-2566
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาพ ตัวอย่างที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้สอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 9 คน 2) นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 300 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยการเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 2 เครื่องมือ คือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่ในการวิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ควรมีลักษณะดังนี้ 1) ด้านการกำหนดจุดประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ 2) ด้านเนื้อหารายวิชา ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและกำหนดโจทย์ที่ตนเองให้ความสนใจ ทำให้สามารถสื่อสารผลงานการสื่อสารด้วยภาพได้อย่างชัดเจนตามความสนใจของตนเอง 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังนี้ (3.1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางโจทย์ในการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาพ (3.2) การรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนดีไซน์บรีฟ (3.3) การส่งบรีฟในการฝึกทักษะตามโจทย์ (3.4) การวิพากษ์วิจารณ์บรีฟโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน เปรียบเสมือนเป็นลูกค้าในการจ้างงานออกแบบ (3.5) การพัฒนาแบบ แก้ไขงานออกแบบ (3.6) การนำเสนอผลงานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และ (3.7) การประเมินผลตามเกณฑ์ 4) ด้านสื่อการเรียนการสอน ใช้สื่อ Multimedia ผ่านระบบ dlearning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหามาล่วงหน้า 5) ด้านการวัดผลประเมินผล วัดผลจากความรู้ในการนำเสนอผลงาน และผลงานการออกแบบด้วยภาพ มีการเปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีส่วนในการประมินให้คะแนนเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ โดยแนวทางนี้เน้นลักษณะการฝึกทักษะของผู้เรียนในการสื่อสารด้วยภาพ ทำให้เกิดเป็นผลงานที่ผู้เรียนกำหนดโจทย์เอง ทำให้เกิดการค้นคว้าอิสระในการหาความรู้และฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมที่ตนเองถนัด ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาพ โดยศึกษาจากลักษณะของผลงาน และวิวัฒนาการของผลงานก่อนและหลังการจัดการเรียน
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9083
Appears in Collections:CMU-05. บทความที่ประชุมวิชาการ (ระดับชาติ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.