Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/2121
Title: วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2554
Authors: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Issue Date: June-2554
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/2121
ISSN: 1513-7287
Appears in Collections:วารสารศรีปทุมปริทัศน์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.pdfA COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING PROGRAM FOR ENHANCING ENGLISH READING COMPREHENSION THROUGH A TEXT STRUCTURE READING STRATEGY By Dentisak Dorkchandra, Pannathon Sangarun397.98 kBAdobe PDFView/Open
02.pdfการจัดการตลาดบริการสำหรับโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มหนุ่มเจ้าสำอาง โดย สุจินต์ สุขะพงษ์366.13 kBAdobe PDFView/Open
03.pdfการลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดย อัศม์เดช วานิชชินชัย364.15 kBAdobe PDFView/Open
04.pdfการศึกษาภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวและรายการละครทางโทรทัศน์ โดย เอกธิดา เสริมทอง351.5 kBAdobe PDFView/Open
05.pdfความสามารถและวิธีการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไทยศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อม โดย สรพล บูรณกูล440.88 kBAdobe PDFView/Open
06.pdfค่านิยมทางเพศกับปริมาณการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดย สุวรีย์ ชิตะปรีชา378.52 kBAdobe PDFView/Open
07.pdfศึกษาการนำการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของสถาบันอุดมศึกษา โดย วิชิต อู่อ้น370.01 kBAdobe PDFView/Open
08.pdfคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดย ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร357.26 kBAdobe PDFView/Open
09.pdfบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดย สุพจน์ บุญวิเศษ395.5 kBAdobe PDFView/Open
10.pdfปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงด้านสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 409.16 kBAdobe PDFView/Open
11.pdfปัจจัยด้านสวัสดิการที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย อัจศรา ประเสริฐสิน386.25 kBAdobe PDFView/Open
12.pdfปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี SET50 โดย ชนิษฎา ถนัดค้า393.09 kBAdobe PDFView/Open
13.pdfปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ธัญกร คำแวง339.22 kBAdobe PDFView/Open
14.pdfอิทธิพลของสื่อโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการรับรู้และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย บรินดา ศัลยวุฒิ349.28 kBAdobe PDFView/Open
15.pdfการใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของมนุษย์ โดย นิจจัง พันธะพจน์427.99 kBAdobe PDFView/Open
16.pdfการนำผลประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างคลาดเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา : มุมมองเชิงทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย สุบิน ยุระรัช443.75 kBAdobe PDFView/Open
17.pdfจิตสำนึกสาธารณะออนไลน์...ความดีบนโลกเสมือนจริง โดย เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว667.94 kBAdobe PDFView/Open
18.pdfREVISITING WALDO’S ADMINISTRATIVE STATE : CONSTANCY AND CHANGE IN PUBLIC โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ332.89 kBAdobe PDFView/Open
19.pdfUNDERSTANDING PUBLIC POLICY โดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี313.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.