ACC-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [45] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)นิรมล แปลงมาลย์
21-November-2555การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วิภาวดี ผกามาศ
21-November-2555ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีรัตนา บุญชัย
19-November-2555คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการกานต์ชุดา นารถนรกิจ
2553การศึกษาระบบบัญชีต้นทุนการผลิตพนักพิงเก้าอี้ไม้ยางพาราของกิจการเฟอร์นิเจอร์อรุณี โชติวุฒิพัฒนา
2553การศึกษาถึงปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปของโปรแกรม All In One มาใช้ในงานสารสนเทศทางบัญชีกรณีศึกษาของบริษัท อิทธิกัลย์ จำกัดอมรรัตน์ เกษมศักดากร
2553แนวทางการตรวจสอบบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์อทิรา โสตโยม
2553ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์
2553การศึกษาความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (เดิม) กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25(ปรับปรุง 2550)และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (เดิม) กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)สาธณี แก้วจังหวัด
2553การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์วิภาวดี ผกามาศ
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ กรณีศึกษา:บริษัท ทวีกิจอีเล็คดริด จำกัดวรรณา วัฒนมะระ
2553มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มทางตลาด กรณีศึกษา: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)รุ่งรวี มังสิงห์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีรัตนา บุญชัย
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาลี พรหมชะอ้อน
2553ระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ:กรณีศึกษา บริษัท สยามวาสโก จำกัดมนัชยา สังฆะบาลี
2553การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
2553ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อจรรยาบรรณทางการบัญชีที่มีต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินพินิจ วชิรรัตน์วงศ์
2553การศึกษาการรับรู้รายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา:กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ผ่องจิตร สุนทรพันธ์
2553คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในความต้องการของสถานประกอบการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์บวรลักษณ์ เงินมา
2553ศึกษาแนวคิดด้านการควบคุมภายในตามแนวโคโซ่ (COSO) กับประสิทธิภาพการทำงานด้านการบัญชีและการเงินของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นุจรี กลั่นตอน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45