BUS-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : [30] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอรุณ พรหมจรรย์
2556ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุล
2556โครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุพัชรา ซิ้มเจริญ
2555การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสาลินี มีเจริญ
2556การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลพร นศิภาพร
2557กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิคสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
2556การพัฒนากลยุทธ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศวุฒฺภัทร จันทร์สาร
2557รุปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารวิสิทธิ์ ใจเถิง
2556การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเชษฐ จิตรสงวน
2555การพัฒนาหลักสูตฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี สำหรับเยาวชนชัยนิตย์ พรรณาวร
2556ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวัลลภา เฉลิมวงศาเวช
2556การวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
2554รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ที่มีประสิทธิผลเราขา ศรีวิชัย
2554การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
2554การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยในพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประสิทธิผลพิกุล โกสิยานันท์
2556การพัฒนารูปแบบการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลพระมหาสหัส ดำคุ้ม
2558การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายชวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 9พรพนา แสนการุณ
2557การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา
2557การพัฒนาตัวแบบประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันประเทืองทิพย์ สุกุมลจันทร์
2555ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเนตรทราย วงศ์อุปราช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30