LAW-08. ผลงานนักศึกษา : [59] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทย : ศึกษากรณีอาวุธปืนบีบีกัน และเครื่องกระสุนของอาวุธปืนบีบีกันภานุพงศ์ หาญพล
2561ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว: ศึกษากรณีการกำหนดทุนขั้นต่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและข้อห้ามในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542จุฑารัตน์ พรมที; ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
2561ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ศึกษากรณีอาหารดัดแปรพันธุกรรมสุภา เกศนคเรศ
2561เหตุอันจำเป็นในการประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457จุลเดช จิตถวิล
2561ปัญหาการกำหนดคุณสมบัติผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เยาว์ ผู้มีวิชาชีพครูอาจารย์ และแพทย์อภัสรา สุทธิลักษณ์
2561ปัญหาการใช้บังคับกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับการอนุญาต ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการสนับสนุนหรือ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอิฐรัตน์ จันทร์ศรี
2561ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษกรณีปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศธัญญาภรณ์ ชูเอี่ยม
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นเด็ก โดยการใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็กสุทธินันต์ ศรีนาง
2561ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 : ศึกษากรณีบทกำหนดโทษและการกำหนดประเภท ของสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมนัสนันท์ ผลเดชสถาพร
2561ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ
2561ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550: ศึกษากรณีการเผยแพร่ภาพสดลามกผ่านสื่อสังคมออนไลน์สุกัญญา อ่ำอ่วม
2561มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนในความผิดฐานกระทำโดยประมาทต่อชีวิตและร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญาปวันรัตน์ เอื้อสถาพรกิจ
2559ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ศึกษากรณีค่าลดหย่อนและเครดิตภาษีเพื่อการศึกษาเสาวรส เกษมสวัสดิ์
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และข่มขู่ทิพวัลย์ ศรีรักษา
2561ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีการทุจริตและคุณสมบัติของบุคคลในกีฬามวยไทยมันตะ มันตะลัมพะ
2560มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของประเทศไทยชนะรัตน์ ผกาพันธ์
2560ปัญหาการบังคับให้ผู้ก่อมลพิษจากวัตถุอันตราย ดำเนินการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปิยชน ธรรมชาติ
2560มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา นักท่องเที่ยวในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอมรรัตน์ ลิขิต
2560การกระทำทางละเมิดของลูกจ้างผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปรรณพัชร์ ฐิติธรรมเวทย์
2560ปัญหากฎหมายการห้ามโฆษณาเกี่ยวกับสุรา : กรณีศึกษาสุราพื้นบ้านรัชพงศ์ จารุสินธุพงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59