LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [58] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตบุคคลอื่น ศึกษากรณีการให้ความยินยอมในการทำประกันชีวิตบุคคลอื่นทยาพร เศวตพิกุล
21-November-2555วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551จักรพงษ์ บุญอ่ำ
21-November-2555การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้รองรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ WIPO Copyright Treatyศิวพร เสาวคนธ์
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จิรพันธ์ นันศรี
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกสุธีเทพ ศักดิ์พันธ์พนม
21-November-2555ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ยานิสาชล ตรีไพบูลย์
21-November-2555ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ :ศึกษากรณีการส่งมอบสวรินทร์ เสาวคนธ์
21-November-2555ปัญหาหลักปฏิบัติแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมงทะเลสรรธาน ภู่คำ
2561การนำทรัพย์สินมีรูปร่างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่างมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษากรณี : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช
2561ปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิด ทางละเมิด และผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กระทำละเมิดเมธา นวลิมป์
2561การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่เงิน จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาดกฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์
2561ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพัฒพงศ์ ธนวัฒน์
2561มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสาร ของประชาชน: ศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....พิทยา คำแหงพล
2018ELECTRIC VEHICLE UPTAKE IN THE KINGDOM OF THAILAND: ANALYSIS USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESSPAULINO MENDOZA
2561ปัญหาการดำเนินธุรกิจผูกขาดของรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปกิจการแล้ว: กรณีศึกษาปัญหาการประกอบธุรกิจของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สันติภาพ ไตรพรม
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาที่กำกับดูแลของรัฐมนตรี บุษทิพย์
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤติโดยรัฐนภัทร เพชรเจริญ
2561มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลาก ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมวศวัจน์ ภูมิภัทราคม
2561ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกรณีร่วมกัน กำหนดราคาอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันวาทิณี คำดี
2561หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินกมลยศ พันธุมาศโกมล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58