LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [233] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตบุคคลอื่น ศึกษากรณีการให้ความยินยอมในการทำประกันชีวิตบุคคลอื่นทยาพร เศวตพิกุล
21-November-2555วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551จักรพงษ์ บุญอ่ำ
21-November-2555การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้รองรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ WIPO Copyright Treatyศิวพร เสาวคนธ์
21-November-2555มาตรการทางกฎหมายในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จิรพันธ์ นันศรี
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกสุธีเทพ ศักดิ์พันธ์พนม
21-November-2555ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ยานิสาชล ตรีไพบูลย์
21-November-2555ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศของไทย : ศึกษากรณีการส่งมอบสวรินทร์ เสาวคนธ์
21-November-2555ปัญหาหลักปฏิบัติแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมงทะเลสรรธาน ภู่คำ
2567การตรวจสอบการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาณุพงศ์ ในเรือน
2567ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองการโคลนมนุษย์ภายใต้กฏหมายสิทธิบัตรไทยรภัทภร น่วมลมัย
2567ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ศึกษาการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศิริโรจน์ โรจน์วรพร
2567ปัญหาการจัดทำเอกสารหรือหลักฐาน หรือเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใดตามกฎหมายว่าด้่วยการสอบสวนคดีพิเศษวรรณชัย พรหมรักษ์
2567การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยคณัชวรรธก์ดา สุภาพ
2567ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการให้กู้ยืมนอกระบบวัชรพงษ์ อินสกุล
2567ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานออกกำลังกายเรืองยศ ขันสุวรรณ
2567มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พงษ์รพี บัวทอง
2567การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและผลกระทบของการเก็บภาษีสรรพสามิตในธุรกิจโทรคมนาคมศึกษากรณีการเก็บภาษีสรรพสามิตในส่วนแบ่งรายได้ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เพ็ญนภา ชูพงษ์
2567ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครณัฐพงษ์ แสงกมล
2567การประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยวณิชดา สาระศรี
2567ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535สุทธิรักษ์ ยิ้มยัง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233