LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [126] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 126
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตบุคคลอื่น ศึกษากรณีการให้ความยินยอมในการทำประกันชีวิตบุคคลอื่นทยาพร เศวตพิกุล
21-November-2555วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551จักรพงษ์ บุญอ่ำ
21-November-2555การแก้ไขกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้รองรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบ WIPO Copyright Treatyศิวพร เสาวคนธ์
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จิรพันธ์ นันศรี
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกสุธีเทพ ศักดิ์พันธ์พนม
21-November-2555ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ยานิสาชล ตรีไพบูลย์
21-November-2555ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ :ศึกษากรณีการส่งมอบสวรินทร์ เสาวคนธ์
21-November-2555ปัญหาหลักปฏิบัติแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมงทะเลสรรธาน ภู่คำ
9-February-2554ปัญหากฏหมายการบังคับและจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ ตามพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541สุดาพร ศรีสนาม
26-May-2558มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนปริฉัตร กองหาโคตร
21-July-2557ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากการกระทำละเมิด กรณีศึกษา : คำขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดกระทำละเมิดก่อนฟ้องนุจิรา มีชัย
3-June-2556กฏหมายล้มละลาย : ศึกษากรณีข้าราชการถูกฟ้องล้มละลายพรพิมล มินทนา
2563ปัญหาความรับผิดทางอาญาอันมีสาเหตุมาจากการประมาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522สุธาทิพย์ แสงสว่าง
2563การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา ศึกษากรณีการทำแท้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305อธิป ลิ้มไพบูลย์
2563ปัญหาข้อกฎหมายการชดเชยเยียวยาสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเกิดจากกรณีภัยพิบัติวันวิสาข์ ศิริเจริญจรรยา
2563ปัญหากฎหมายในการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560เมตตา สุขสมรุ่งเรือง
2563ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วณัฏฐกา ชัยเกียรติยศ
2563มาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลไบโอเมตริกซ์เมธิชา ยุบลชิต
30-April-2553การใช้สิทธิในงานลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันการชำระหนี้และการบังคับคดีอนุวัตร์ โกวิทวัฒนชัย
2563ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาการให้บริการของธุรกิจเสริมความงามธันยพร โนนอ่อน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 126