LAW-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [600] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 600
Issue DateTitleAuthor(s)
16-November-2555ปัญหาข้อกฎหมายในการควบคุม และกำกับดูแลของภาครัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณี สื่อลามกอนาจารบนอินเตอร์เน็ตชัชเจน วิสุทธิอุทัยกุล
21-November-2555ปัญหากฏหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กรณีความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมดิษพันธ์ สุทธิรักษ์
21-November-2555มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการค้ายาสูบปลอม :ศึกษากรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโรงงานยาสูบสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
21-November-2555อำนาจทางการศาลนอกราชอาณาจักรในการแข่งขันทางการค้าธนพัฒน์ โชติภราดรสวัสดิ์
21-November-2555ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ชูสกุล สุทธิศรีศิลป์
21-November-2555ปัญหาในทางกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทยสมชาย รอดสวัสดิ์
21-November-2555มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตรยา : กรณีศึกษาสิทธิบัตรยากับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยธนกฤต หงษ์ฤทัย
21-November-2555ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกฏหมายเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีความคุ้มครองระหว่างสิทธิของเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสุกัญญา แก้วทัด
21-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองธีรพันธ์ ภู่กลั่น
19-November-2555ปัญหากฎหมายของบทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีของไทยสมาน อุปถัมภ์
19-November-2555ความรับผิดในทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพ : วิศวกรรมโยธาพิลาสินี วัจนมงคลรัตน์
19-November-2555ผลกระทบที่เกิดจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยพรพิทักษ์ พัฒนชัย
19-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535ปัญญาพล เทียมวัน
19-November-2555ปัญหากฎหมายและอุปสรรคเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนล่าช้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ปฏินันท์ โมฑะกุล
19-November-2555ปัญหาการตีความลัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงธิติ เปฏะพันธุ์
19-November-2555มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเที่ยว : กรณีการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายธนากร รงค์บัญฑิต
19-November-2555ปัญหาการตีความในสัญญาแฟ็กเตอริง : ศึกษากรณีลูกค้าเลือกใช้บริการทางการเงินและการบริหารบัญชีลูกหนี้สนธิ์ พุคยาภรณ์
19-November-2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในการประกันภัยทางทะเลรัฐฤทธิ์ วรรหา
19-November-2555ปัญหาการละเมิดงานแพร่เสียงแพร่ภาพภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 : ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีเดียวกันภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักรปุณยนุช ผิวนวล
19-November-2555กฎหมายประกันภัยพืชผล : ศึกษากรณียางพาราณฐภัทร ถิรารางค์กูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 600