Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/3365
Title: ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Authors: ปัทมา โกเมนท์จำรัส
Keywords: ความพึงพอใจ
ผู้ปกครอง
Issue Date: 9-March-2555
Abstract: ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาเหตุผลในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกคอรงต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม 3)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจำนวน 663 ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้แบบสอบถาม และได้ใช้ค่าสถิติเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Description: ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาเหตุผลในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกคอรงต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม 3)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจำ (...)
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/3365
Appears in Collections:ECO-06. ผลงานวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม.pdfความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม304.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.