Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4805
Title: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก
Other Titles: SMALL HYDRO GENERATOR
Authors: จักรกริช ดิษดำ
ต่อพงษ์ ต๊ะผัด
Keywords: พลังงานไฟฟ้า
กลศาสตร์ของไหล
กังหันน้ำ
วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไดโอด
แบตเตอรี่
แม่เหล็กของวัสดุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
Issue Date: 2551
Publisher: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: ปีการศึกษา 2551
Series/Report no.: 51EE
Abstract: โครงการที่เป็นการนำเสนอเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานน้ำขนาดเล็ก 3 เฟส ความเร็วรอบต่ำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและโดยแม่เหล็กถาวรเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้ไดโอดเป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับประจุแบตเตอรี่การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องอาศัยแรงดันน้ำที่กักเก็บจากฝายน้ำล้นมาดันให้กังหันน้ำซึ่งเป็นตัวต้นกำลังต่อเชื่อมกับส่วนที่หมุนโดยความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเร็วของน้ำที่ไหลที่ต่างระดับกันซึ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีผลทำให้ค่าแรงดันและกระแสที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากการทดลองด้วยการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิด ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที แล้วทำการประจุแบตเตอรี่ค่าแรงดันที่ทำการประจุแบตเตอรี่มีค่า 15.7 โวล์ท ค่ากระแส 5.1 แอมป์ และผลที่ได้จากการทดสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ แต่ยังมีสิ่งที่ ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อไห้เกิความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังที่ได้อธิบายไว้ในบทสรุปและข้อ เสนอแนะ
Description: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4805
Appears in Collections:EGI-08. ผลงานนักศึกษา

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf51.49 kBAdobe PDFView/Open
3.pdf98.94 kBAdobe PDFView/Open
4.pdf91.29 kBAdobe PDFView/Open
5.pdf402.69 kBAdobe PDFView/Open
6.pdf484 kBAdobe PDFView/Open
7.pdf107.66 kBAdobe PDFView/Open
8.pdf48.32 kBAdobe PDFView/Open
9.pdf54.45 kBAdobe PDFView/Open
10.pdf33.19 kBAdobe PDFView/Open
10.1 40hf.pdf131.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.