วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [231] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 231
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทคสุจารี ฮีมินกูล
2552พฤติกรรมการรับฟังวิทยุและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสังคมของผู้ฟังรายการร่วมด้วยช่วยกันในเขตกรุงเทพมหานครสุกัญญา มากล้น
2552ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนสิริมา แจ่มบุญศรี
3-March-2554ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรอิ่มแก้ว, นาย วิสูตร
2548ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรของบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น กรณีศึกษา บริษัท ทีโอเอ-แซนเกียวอันดัสตรีส์ จำกัด และบริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัดนวรัตน์, ศรสุริยา
2548ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์ลีกองอาจ, ก่อสินค้า
2548การบริหารความเสี่ยงจากรายได้กับประสิทธิภาพของธุรกิจในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนพงษ์, มาลยานนท์
2548ความตั้งใจใช้ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารสสุคนธ์, ตามล
2548ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัทคงศักดิ์เอ็กซเรย์ อุตสาหกรรมการแพทย์ จำกัดสุรัถยา, วงศ์หน่อน้อย
2548ผลกระทบของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ให้บริการสื่อสารแบบครบวงจรในประเทศไทยที่มีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าใหม่ของลูกค้าวิภาพร, บุญมีชัย
2544ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชนอรอุมา, ศรีสว่าง
2544ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยอรวรรณ, วงศ์ศิริเดช
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท มาสเทอรี่ จำกัดนวพร, ขู้เปี้ยเต้ง
2544การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของธุรกิจประกันชีวิตไทย อเมริกา และญี่ปุ่นสายทอง, โนชัย
2544ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ Web Sites ไทยกรรณทิพย์, พาณิชย์กุล
2544สาเหตุของความขัดแย้งและพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของพนักงานในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดบุรารัตน์, ปิ่นแก้วประเสริฐ
2544ทัศนคติต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขวัญฟ้า, แก้วเขียว
2544การประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเครือปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกสสุดา, วานิชกิจ
2544ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษาพนักงานกลุ่มธุรกิจบริการโทรคมนาคมโทรศัพท์กนกวรรณ, วงศ์จันทร์
2544การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารและการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนชนกพร, ไผทสิทธิกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 231