Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8555
Title: กล้องและการถ่ายภาพ : หอจัดแสดงการบันทึกความทรงจำกับภาพถ่าย
Other Titles: CAMERA AND PHOTOGRAPHY PHOTOGRAPHY COMMUNITY GALLERY AND EXHIBITION
Authors: นนท์ นามมงคล
Keywords: กล้องถ่ายภาพ
การถ่ายภาพ
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Citation: นนท์ นามมงคล. 2564. "กล้องและการถ่ายภาพ : หอจัดแสดงการบันทึกความทรงจำกับภาพถ่าย." วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Abstract: ในปัจจุบันการถ่ายภาพนับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นการบันทึกช่วงเวลาสำคัญที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ถ่านเพื่อย้ำเตือนความจำ หรือถ่ายเพื่อการทำงานเองก็ตาม กล้องถ่ายภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเองนั้นก็มีความหลากหลาย ความเข้าใจในเรื่องของกล้องถ่ายภาพและการถ่ายภาพของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากัน ด้วยข้อจำกัดของกล้องและการใช้งานที่เป้นเอกลักษณ์ก่อให้เกิดพฤติกรรมการถ่ายภาพที่แตกต่างและน่าสนใจ จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกล้องแต่ละชนิดและขั้นตอนการบัทึกภาพ รวมถึงวิธีการได้มาซึ่งภาพถ่ายทำให้ได้มาซึ่งประเภทของกล้องและรูปแบบวิธีการถ่ายภาพที่มีการใช้งานปัจจุบัน เพื่อนำมาออกแบบพื้นที่ใช้งานและตัวอาคารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพได้
Description: ตารางและรูปภาพประกอบ
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8555
Appears in Collections:08. ผลงานนักศึกษา

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60018733 นาย นนท์ นามมงคล 2022-01-09 COMPLETED.pdf229.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.